Toimintatapamme

Toimintatapamme

Kuntoutumisen polku

Kuntoutuminen on muutosprosessi – elämänvaihe, jossa kuntoutuja etenee omien tavoitteidensa ja voimavarojensa mukaisesti omaa yksilöllistä polkuaan. Noudatamme yhteisöhoidon periaatteita. Kuntouttava ote on työmme kulmakivi. Kokeneet ammattilaisemme ohjaavat, auttavat ja kannustavat.

”Mikäs tässä, asuminen väljää, asukkaat mukavia, ruoka hyvää”

Yhteisöhoito

Yhteisöhoidossa hyödynnetään tietoisesti koko yhteisöä kuntoutuksellisten ja hoidollisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on yksilön eheytyminen, identiteetin, asenteiden, käyttäytymisen ja elämäntavan muutos – itseensä luottava ja vastuullinen ihminen. Tavoitteita toteutetaan tarjoamalla osallistumista, vastuuta, luottamusta ja ihmistä kantavia elämän arvoja vertaisryhmän ja henkilökunnan avulla. Kuntoutuminen lähtee siitä, että yhteisössä ihminen kokee olevansa turvassa ja hyväksytty.

”Raittiutta, viinamäen miehen loppu”

Yhtenäinen hoitokokonaisuus

Toimipisteillämme on yhteinen asiakastietojärjestelmä. Hoidon kattavuus ja hoitopolun katkeamattomuus on asiakkaidemme hyöty. Tieto asiakkaan etenemisestä kuntoutuspolulla kulkee asiakkaan mukana, kun hän kuntoutumisensa edistyessä siirtyy kevyemmän hoivan piiriin. Kuntoutuskodeissamme on myös ulkopuolisen sertifioima laatujärjestelmä. Eettiseen toimintatapaamme kuuluu palvelujen laadusta huolehtiminen, ammattitaitoinen henkilöstö, yhtenäiset toimintatavat sekä huolehdittu ja viihtyisä ympäristö.

”Oma asunto”

Kuntoutuksen jatkuvuus

Sujuvan tiedonkulun ja yhteneväisten hoitometodien lisäksi positiivista asiakkaidemme kannalta on sekin, että kannustamme ammattilaisiamme työkiertoon toimipisteidemme välillä. Henkilöstömme tulee tutuksi asiakkaillemme ja samalla ammattilaistemme osaaminen monipuolistuu. Kokonaisuus, tuttuus ja jatkuvuus on kaikkien etu

”Henkilökunta on mukavaa, koen itseni asukkaaksi”

Kohti itsenäistä arkea

Kuntoutustyö on elämänalue, jossa erilaiset ihmiset ja arvot kohtaavat. Meille tärkeätä on jokaisen asiakkaamme kokemushistorian arvostaminen ja tasa-arvoinen vuorovaikutus – mielenterveys- ja päihdekuntoutuja on oman elämänsä ja oman kuntoutumisensa paras asiantuntija. Kuntoutumisessa suuri merkitys on myös vertaistuella, joka kuuluu arkeemme monin eri tavoin.

”Terveys on nyt parempi”

Asumisen muodot

Asiakkaidemme avun tarve vaihtelee tehostetusta palvelusta intervallihoitoon ja hyvinkin itsenäiseen arjesta selviytymiseen.

”Työnteko ja puuhastelu auttaa raittina pysymisessä”

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettua palveluasumista järjestetään paljon apua, tukea ja hoivaa tarvitseville. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asiakkailla on oma huone ja lisäksi yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on läsnä ympäri vuorokauden.

Tutustu Kuntoutus Onnelaan

”Halutessaan saa tehdä monipuolisia vastuutehtäviä”

Palveluasuminen

Palveluasuminen mahdollistaa asumisen ja selviytymisen kodinomaisissa oloissa. Palveluasuminen ja siihen liittyvät palvelut tarjotaan henkilöille, jotka tarvitsevat kodin, hoidon ja tuen lisäksi päivittäistä tukea kuntouttavalla työotteella ja monipuolisella kuntouttavalla toiminnalla.

Tutustu Kuntoutus Onnelaan ja Hoitokoti Virkkulaan

”Tekemällä lujasti töitä kuntoutuminen edistyy ja oppii uusia taitoja”

Tuettu asuminen

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.

Tutustu Kuntoutus Päivännousuun

”Hoitajat ovat hyviä, mukavia ja ystävällisiä”

Henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma

Kuntoutuskodeissamme jokaiselle asiakkaalle nimetään omahoitaja, joka vastaa henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman tekemisestä. Kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa asiakkaamme ovat keskeisessä roolissa; ihmistä kuunnellaan. Työtämme ohjaavat selkeät eettiset säännöt siitä, miten eri tilanteissa pitää toimia.

Ammattilaiset palveluksessasi

Työntekijöitä Kuntoutus Onnelassa, Hoitokoti Virkkulassa ja Kuntoutus Päivännousussa on kaikkiaan noin 20. Koulutukseltaan he ovat sairaanhoitajia, lähihoitajia ja sosionomeja. Työntekijämme kouluttautuminen on jatkuvaa sekä sisäisin koulutuksin että ulkoisin täydennyskoulutuksin.

Valinnanvapaus

Asiakas tai hänen omaisensa voi ottaa suoraan yhteyttä mihin tahansa toimipisteeseemme, josta hänet neuvotaan eteenpäin kuntoutuksen polulla. Asiakkaalla on oikeus valita juuri hänelle tarkoituksenmukaisin palveluntarjoaja.

Työntekijöidemme kertomaa:

”Välillä työpaikalla nauretaan, välillä äksytään yhdessä. Teemme kodin heille kellä sitä ei enää ole/ tai ei ole ollutkaan. Kodinomaisuus, turva, lämpö ja inhimillisyys ovat meille arvoja.”
”Tärkeää työssä on onnistuminen ja turvallisuuden tunteen luominen.”
”Eletään arkea asiakkaiden kanssa, pienistäkin kuntoutumisen askeleista saa voimaa.”
”Jaetaan niin ilot kuin surutkin arjen ja juhlan keskellä.”